REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Dom Expert Nieruchomości – polecenia”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Regulamin akcji promocyjnej „Dom Expert Nieruchomości – polecenia” (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą „Dom Expert Nieruchomości – polecenia” (dalej jako „Promocja”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.domyexpert.pl (dalej jako „Strona Internetowa  biura Dom Expert Nieruchomości Sp. z o.o.”)

1.2. Organizatorem Promocji jest DOM EXPERT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 60, 85-212, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000955266, posiadająca numer NIP 9671453420, posiadająca numer REGON 521305495, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 30 000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

1.3 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. kodeksu cywilnego.

1.4 Promocja organizowana jest w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 01.03.2024 r., lub do wyczerpania puli nagród. Organizator poinformuje o wcześniejszym zakończeniu Promocji zamieszczając stosowną informację na Stronie Internetowej Dom Expert.

1.5 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6 Celem Promocji jest promocja i zwiększenie sprzedaży usług

1.7 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie wpływa to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Promocji. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z 3‑dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Strony Internetowej Dom Expert.

1.8 Udział w Promocji biorą podmioty, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym zaakceptują jego postanowienia (zwane dalej „Uczestnikiem” i „Uczestnikami” lub „Polecającym” i „Zaproszonym”).

 

II DO KOGO SKIEROWANA JEST PROMOCJA

 

2.1 Promocja jest skierowana do:

a) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które chcą polecić innym osobom zgłoszenie nieruchomości na sprzedaż za pośrednictwem Organizatora (dalej jako „Polecający”);

b) zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy chcą zgłosić swoją nieruchomość na sprzedaż za pośrednictwem Organizatora (dalej jako „Zaproszony”).

2.2 W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

3.1 Promocja polega na tym, że Uczestnicy zostają nagrodzeni:

a) Polecający w zamian za polecenie innym osobom zgłoszenia nieruchomości na sprzedaż za pośrednictwem Organizatora;

b) Zaproszony w zamian za zgłoszenie swojej nieruchomości na sprzedaż za pośrednictwem Organizatora, zawarcie z Organizatorem umowy pośrednictwa sprzedaży tej nieruchomości i finalizację sprzedaży.

3.2 Warunkiem przystąpienia do Promocji przez Polecającego jest:

a) spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 2.1.a), z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.2. Regulaminu;

b) zgłoszenie swojego udziału w Promocji przez telefon pod numerem: 792 35 25 25 i podanie swoich danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji (ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, województwo);

c) potwierdzenie swojego udziału w Promocji poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: placimyzapolecenia@gmail.com W wiadomości Polecający powinien ponownie podać swoje dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, województwo) a także numer telefonu do osoby, której polecił zgłoszenie nieruchomości na sprzedaż za pośrednictwem Organizatora – Wysłanie powyższej wiadomości elektronicznej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody marketingowej na wykorzystanie wskazanych danych wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji i wydania nagrody.

3.3 Polecający przystępujący do udziału w Promocji ma obowiązek podania danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a także ich aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Polecającego nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez niego ich stosownej aktualizacji.

3.4 Przystąpienie do Promocji zostanie potwierdzone przez Organizatora poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości elektronicznej Polecającemu.

3.5 Warunkiem przyznania nagrody Polecającemu jest:

a) potwierdzenie przez Zaproszonego, że Polecający polecił mu zgłoszenie nieruchomości na sprzedaż za pośrednictwem Organizatora;

b) zgłoszenie przez Zaproszonego nieruchomości na sprzedaż za pośrednictwem Organizatora;

c) zawarcie przez Zaproszonego umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości z Organizatorem i finalizacja sprzedaży w czasie trwania Promocji.

3.6 Warunkiem przystąpienia do Promocji przez Zaproszonego i przyznania mu nagrody jest:

a) spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 2.1 b) z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.2. Regulaminu;

b) zgłoszenie swojej nieruchomości na sprzedaż za pośrednictwem Organizatora,

c) zawarcie z Organizatorem umowy pośrednictwa sprzedaży tej nieruchomości na wyłączność i finalizacja sprzedaży w czasie trwania Promocji.

3.7 Zaproszony może zgłosić swój udział w Promocji osobiście, z pominięciem Polecającego, dzwoniąc na numer telefonu: 792 35 25 25.

 

IV NAGRODY

 

4.1  Uczestnikom, którzy spełnili warunki Promocji przysługują następujące nagrody:

a) Polecającemu – dwa Kupony Premiowe Sodexo, każdy o wartości 100 zł brutto (łączna wartość jednej nagrody wynosi 200 zł brutto). Nagroda zostanie przekazana Polecającemu przez pracownika Organizatora w siedzibie Organizatora lub wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez Polecającego w zgłoszeniu do Promocji – koszt wysyłki pozostaje po stronie Organizatora. Polecający potwierdza odbiór Nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu otrzymania Nagrody, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora;

b) Zaproszonemu – rabat w wysokości 500 zł brutto, który zostanie naliczony od kwoty wynagrodzenia za usługi określone w umowie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości zawartej z Organizatorem.

4.2 Ilość Nagród w promocji jest ograniczona i wynosi:

a) 100 Kuponów Premiowych Sodexo, każdy o wartości 100 zł brutto, czyli 25 Nagród (1 Nagroda = 2 Kupony Premiowe Sodexo);

b) 100+ rabatów na usługi określone w umowie pośrednictwa sprzedaży zawartej z Organizatorem, każdy w wysokości 500 zł brutto.

4.3 Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

4.4 Uczestnik nie może wymienić Nagrody wskazanej w punkcie 4.1. na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

4.5 W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.

4.6 Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem spełnienia każdorazowo warunków określonych w Regulaminie.

4.7 Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi.

 

V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres DOM EXPERT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 60, 85-212 w czasie trwania Promocji oraz w terminie 7 dni od dnia zakończenia Promocji, z dopiskiem Promocja „Dom Expert Nieruchomości – polecenia – reklamacja”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora.

5.2 Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji.

5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5.Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w przedmiocie reklamacji listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1 Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.2 Udział w Promocji jest dobrowolny, wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

6.3 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez DOM EXPERT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 60, 85-212 (administrator danych osobowych) w celu przeprowadzenia Promocji „Dom Expert Nieruchomości – polecenia”, w tym w szczególności w celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

6.4 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Marta Domrzalska tel.537-411-341

6.5 Podstawą przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) administratora oraz możliwość przeprowadzenia Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

6.6 Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Promocji „Dom Expert Nieruchomości – polecenia” udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy.

6.7 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6.8 W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że dane przetwarzane są w niewłaściwy sposób, ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.9 Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane partnerom handlowym Organizatora – dostawcom usług potrzebnych do przeprowadzenia Promocji „Dom Expert Nieruchomości – polecenia” i firmom kurierskim w celu wysłania Nagród.

6.10 Dane Uczestnika będą przetwarzane przez administratora danych osobowych przez okres uczestnictwa w Promocji „Dom Expert Nieruchomości – polecenia”. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.

 

Załącznik nr 1 – Potwierdzenie otrzymania Nagrody

 

POTWIERDZENIE ODEBRANIA NAGRODY

 

Ja, ……………………………………… (imię i nazwisko Uczestnika Promocji) niżej podpisany/a oświadczam, że w ramach Promocji „Dom Expert Nieruchomości – polecenia” otrzymałem/am nagrodę o wartości 200 zł brutto w postaci dwóch Kuponów Premiowych Sodexo.

 

………………………………………..

Podpis

 

 

 

Załącznik nr 2 – Regulamin Użytkowania Wirtualnych Kart Sodexo/ Regulamin Użytkowania Karty Premiowej/ Regulamin Użytkowania Kuponów Sodexo